REGULAMIN OGÓLNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


    „Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest zbiorem postanowie ń reguluj ących wewn ętrzn ą działalno ść Sił Zbrojnych Rzeczypospo-litej Polskiej (SZ RP). Stanowi przez to swoisty kodeks praw i obowi ązków Ŝołnierskich odpowiadających demokratycznemu duchowi armii.


    Dokument PDF: