INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWA SPECJALNO NA


    Program studiów zawiera szereg przedmiotów specjalnościowych, umożli- ... np. pakietu iGrafx, ARIS, ADONIS, SAP R/3. Do dziedzin zarządzania, które wymagają procesowej orientacji przedsię-biorstw zalicza się: reorganizację procesów w firmie, uzyskiwanie certyfikatów ISO, ... do pobrania w Uczelnianym Banku Informacji UBIK Wydział ...


    Dokument PDF: