RACHUNKOWO ŚĆ – ZARYS OGÓLNY


    aktywno-pasywne. Je Ŝeli konto b ędzie wykazywało saldo debetowe wówczas w bilansie wyst ąpi po stronie aktywów i wyka Ŝemy je pod pozycj ą "Rachunek bie Ŝący", natomiast je Ŝeli b ędziemy zadłu Ŝeni w banku wówczas wyst ąpi saldo credytowe i w bilansie


    Dokument PDF: