MATEMATYKA


    • stosujemy wzory Viète’a: oraz , stąd oraz , albo • podajemy je bezpośrednio, np. zapisując pierwiastki trójmianu , lub zaznaczając je na wykresie II sposób Wyznaczamy posta ć kanoniczn ą trójmianu kwadratowego i zapisujemy nierówno ść w postaci równoważnej, np. . Stąd −− −>()()x 1102.


    Dokument PDF: