czestochowa sr gov pl


    Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Czçstochowie Mariusz Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomošci, Že: w dniu 05/07/2019 r. o godz. 12.00 w budynku Sqdu Rejonowego w Czçstochowie majqcego siedzibç przy ul.Dqbrowskiego 23/35 w sali nr 22 ,odbçdzie sie


    Dokument PDF: