16 - magazynaha files wordpress com


    siê z innymi mê¿czyznami. Angelika Fojtuch w swojej pracy „Lubiê bawiæ siê Lal¹” podchodzi do tej tematyki z zupe³nie innej strony. Tutaj w³osy pojawiaj¹ siê jako symbol seksu, ko-biecoœci, niewinnoœci. Angelika jest czesana poprzez mê¿czyznê, który nic nie wie o tym ¿e jest nagrywany na kamerê, zaœ sama artystka niewinnie


    Dokument PDF: