Po prostu Historia - WSiP pl


    Historia najnowsza obejmuje wydarzenia XX i po-cztków XXI w. Historyczne granice XX w. nie pokrywaj si jednak z kalendarzowymi. Wik-szo historyków przyjmuje, e dzieje najnowsze rozpoczynaj si w 1918 r., wraz z zako czeniem I wojny wiatowej, pierwsze lata XX w. bowiem nale jeszcze pod wzgldem politycznym i kul-turowym do XIX w.


    Dokument PDF: