02 system produkcyjny - cs put poznan pl


    Typy organizacji produkcji Stopie specjalizacji poszczególnych stanowisk roboczych wraz z obci eniem tych stanowisk, zwi zanym z wykonywaniem wyznaczonych cz ci i operacji okre laj typ organizacji produkcji na stanowisku roboczym lub krótko typ produkcji. Wyrónia si: stanowiska robocze o mas owy m ty pie p rodukcj i


    Dokument PDF: