POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Cel wiczenia ci od


    Rys.2. Zależność stężenia od transmitancji i absorbancji. Pomiar absorbancji należy wykonywać przy długości fali, dla której uzyskuje się maksymalną absorpcje. W przypadku, gdy zależność 10 jest liniowa, wówczas dany roztwór podlega prawu Lamberta-Beera.


    Dokument PDF: