Z BADAŃ NAD SYNONIMIĄ JEDNOSTEK FRAZEOLOGICZNYCH


    Igor Burkhanov, podając przegląd definicji terminu synonim, stwier-dza, że współcześnie najczęściej wymienia się następujące warunki uzna-


    Dokument PDF: