Reklama jako zjawisko społeczne - wsp pl


    kat reklamowy opiera się na takim kształtowaniu informacji, który wykorzystując wiedzę o psychice i cechach odbiorcy, może wpływać na jego postępowanie i działanie.15 W podobny sposób pisze ksiądz A. Zwoliński: „Istotą reklamy jest pewien przekaz informacyjny, którego przedmiot stanowią oferty rynkowe (wytwory i usługi), a jej


    Dokument PDF: