OPIS PATENTOWY PL 221732 - innowacjablog files wordpress com


    urządzenia według wynalazku - rzut aksonometryczny elementu sterującego osadzonego obrotowo na elemencie zespolonym z ramą, fig. 12 przedstawia przykład II wykonania urządzenia według wynalaz-ku – przekrój poprzeczny przekładni w rzucie aksonometrycznym, fig. 13 przedstawia przykład II wy-


    Dokument PDF: