Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego Cel ćwiczenia


    a. Umieścić próbkę gliceryny w spektrometrze NMR. Sprawidzić i ewentualnie skorygować ustawienia spektrometru tak, aby warunek rezonansu był spełniony (brak oscylacji sygnału FID). Włożyć próbkę distilled water i przełączyć program na tryb działania Mode/Relaxometry i wczytać sekwencję Saturation Recovery ‘Sat’. Ustawić ...


    Dokument PDF: