Nauki o organizacji - Wydział Zarządzania AGH


    Organizacja jako system Organizacja to konkretny otwarty system społeczno-techniczny ukierunkowany na uświadomione i sformułowane cele działania oraz maj ący okre ślony sposób uporz ądkowania. [B. Ko żuch] Organizacja w uj ęciu systemowym to zbiór powi ązanych ze sob ązasobów ludzkich i rzeczowych, posiadaj ących cel i wewn ętrzn ą


    Dokument PDF: