2 $ % 01 ),/ - pismowidok org


    rzezi w 1915 roku Ð studiowa # architektur & w Wenecji, Angela Ricci Lucchi by #a jedn ! z ostatnich uczennic Oskara Kokoschki w Wiedniu. Zacz & li pracowa % razem w latach 70., z pocz ! tku tworz ! c efemeryczne zabawkowe teatrzyki i dzia #aj ! c ze znalezionym materia #em, takim jak stare poczt wki. Stopniowo zacz & li do swoich dzia #a ( u ...


    Dokument PDF: