Náuka o materialoch - EuroEkonóm sk


    Alotropia a polymorfizmus. Krivky ohrevu a ochladzovania kovov s alotropickými premenami. 7. Technické zliatiny F e. ... Baumanovým odtla čkom, zis ťovanie odmiešania fosforu Heyneho leptadlom, analýza povrchovej chemickotepelnej spracovanej vrstvy). Mikroskopická analýza ocelí a liatin.


    Dokument PDF: