www philips com/welcome


    Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, jeśli ciecz lub inna substancja dostanie się do urządzenia. Urządzenie należy oddać do serwisu w celu przeglądu. Soczewka Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Unikać dotykania soczewki. Nigdy nie umieszczać ciężkich ani ostrych przedmiotów na projektorze ani przewodzie


    Dokument PDF: