kohoutí krok K - Jezdectvi cz


    kroku. A nûkdy mÛÏe b˘t opravdu pfiíãinou po‰kození ‰lachy postranního natahovaãe prstu, napfiíklad po jejím poranûní nebo po vytvofiení srÛstÛ voblasti hlezna. 4. Oboustrann˘ kohoutí krok „Prav˘“ kohoutí krok ve valné vût‰inû pfiípa-dÛ postihuje pouze jednu pánevní konãetinu.


    Dokument PDF: