Jan Kochanowski ˚Treny ˛, WBadysBaw Broniewski ˚Anka


    Jan Kochanowski ˚Treny ˛, WBadysBaw Broniewski ˚Anka ˛ - interpretacja i analiza porównawcza Tren to utwór poetycki majcy rodowód biblijny, charakteryzujcy siˇ


    Dokument PDF: