Metody i formy stosowane w pracy edukacyjnej z małymi dzie


    METODY ROZWIJANIA SPRAWNO ŚCI MOTORYCZNEJ , mo Ŝliwe do stosowania w zaj ęciach z wychowania fizycznego: Metody kształtowania szybko ści: a) metoda powtórzeniowa - zakłada powtarzanie ćwicze ń z maksymaln ą pr ędko ści ą, przy czym ści śle okre ślony jest czas trwania ćwiczenia, ilo ść powtórze ń, czas i charakter


    Dokument PDF: