FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA - men fon bg ac rs


    Metoda kriti čnog puta (CPM ) se primenjuje onda kada je vreme trajanja pojedinih aktivnosti u projektu poznato i može se jednozna čno odrediti . Metoda kriti čnog puta se oslanja na deterministi čki pristup i na relativno čvrste procene vremena trajanja aktivnosti. U analizi vremena CPM metodom, razlikuju se slede ći vremenski parametri: to i-najraniji po četak aktivnosti - vreme kada ...


    Dokument PDF: